Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่มีผลการประเมินปฏิบัติราชการสูงสุดในหน่วยงาน ประจำปีพุทธศักราช 2560 
นายจักรภาณุ โกมาสถิตย์ และ นายพิษณุ  โฉมนคร
บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์

มหกรรมการแสดงผลงานด้านนวัตกรรม และการพัฒนางานประจำสำหรับบุคลากรสายสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2

ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ 
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วม มหกรรมการแสดงผลงานด้านนวัตกรรมและการพัฒนางานประจำสำหรับบุคลากรสายสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 
ได้ส่งผลงาน ทางด้านการพัฒนานวัตกรรมใหม่เข้าร่วมแข่งขัน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้แบบ Formative Assessment

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้แบบ Formative Assessment ในวันพุธที่ 19 และ 26 กรกฎาคม 2560 รวม 2 วัน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 204 อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ลิงค์ https://goo.gl/Pqkcse ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 โดยรับจำนวนจำกัด เพียง 40 คนเท่านั้น ตามลำดับที่การสมัครในระบบ และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมได้ที่ลิงค์ https://goo.gl/jHWwB9  ดังกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

กำหนดการ

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560

เวลาเนื้อหา

08.00 – 08.40ลงทะเบียน

08.40 – 09.00พิธีเปิด โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

09.00 – 10.30แนะนำเทคโนโลยีคลาวด์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

10.30 – 10.45พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00การใช้ประโยชน์จากอีเมล @lru.ac.th ในการจัดการเรียนการสอน

12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30การใช้ Google for Education และ Google Drive เพื่อเตรียมงาน 

14.30 – 14.45พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00การใช้ Google for Education และ Google Drive เพื่อเตรียมงาน (ต่อ)

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560

เวลาเนื้อหา

09.00 – 10.30การใช้ Google Classroom เพื่อติดตามงานการเรียนการสอน

10.30 – 10.45พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00การใช้ Google Classroom เพื่อติดตามงานการเรียนการสอน (ต่อ)

12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30การใช้วิดีโอเป็นฐาน EDPuzzle เพื่อการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 

14.30 – 14.45พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00การใช้วิดีโอเป็นฐาน EDPuzzle เพื่อการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (ต่อ)