สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

       อาจารย์สุชาดา พรหมโคตร

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

       เบอร์โทรศัพท์ 042-8325224-8 ต่อ 50004

       โทรศัพท์มือถือ 065-1200371

       E-mail suchada@lru.ac.th