วันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

เปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครก่อนวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561

(13) Google for Education : Drive และ Docs เพื่อจัดการเอกสาร

วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 203 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตรวจสอบรายชื่อ
...

ตรวจสอบรายชื่อผ่าน QR code

(14) การใช้โปรแกรมจัดการเอกสารเพื่องานการศึกษา

วิทยากร อาจารย์สุชาดา พรหมโคตร

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 204 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตรวจสอบรายชื่อ
...

ตรวจสอบรายชื่อผ่าน QR code

(15) การสร้าง YouTube Channel และ QR Code เพื่อการศึกษา

วิทยากร ดร.ภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 105 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตรวจสอบรายชื่อ
...

ตรวจสอบรายชื่อผ่าน QR code

(16) การออกแบบโมเดลสามมิติสำหรับ STEAM Education

วิทยากร ดร.คมยุทธ ไชยวงษ์

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตรวจสอบรายชื่อ
...

ตรวจสอบรายชื่อผ่าน QR code