...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์

การศึกษา       Ph.D. (Computation Science) University of Manchester, UK

                     วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล

                     วท.บ.(คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง         ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

                     อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

E-mail           wichai@lru.ac.th

Certificate     MTA: Security Fundamentals

                     MTA: Networking Fundamentals

                     MTA: Database Fundamentals

                     MTA: Mobility and Device Fundamentals

                     MTA: Cloud Fundamentals

                     MTA: Software Development Fundamentals (C#)

                     MTA: HTML5 Application Development Fundamentals

                     Google Certificate

                     Cisco Certifications

     ...

ดร.ภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์

การศึกษา       ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

                     คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

                     วท.บ.(สถิติ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำแหน่ง         รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

                     อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

E-mail           pathapong@lru.ac.th

Certificate     MTA: Security Fundamentals

                     MTA: Networking Fundamentals

                     MTA: Database Fundamentals

                     MTA: Mobility and Device Fundamentals

                     MTA: Cloud Fundamentals

                     MTA: Software Development Fundamentals (C#)

                     MTA: HTML5 Application Development Fundamentals

     ...

ดร.คมยุทธ ไชยวงษ์

การศึกษา       ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

                     วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

                     วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ตำแหน่ง         รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

                     อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

                     อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

E-mail           khomyuth@lru.ac.th

     ...

อาจารย์สุชาดา พรหมโคตร

การศึกษา      วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยนเรศวร

                     วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตำแหน่ง         รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

                     อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

                     อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

E-mail           suchada@lru.ac.th

Certificate     Microsoft Office Specialist (MOS: Microsoft Office Word 2010, MOS: Microsoft Office Excel 2010, MOS: Microsoft Office PowerPoint 2010)

                     MTA: Security Fundamentals

                     MTA: Networking Fundamentals

                     MTA: Database Fundamentals

                     MTA: Mobility and Device Fundamentals

                     MTA: Cloud Fundamentals

                     MTA: Software Development Fundamentals (C#)

                     MTA: HTML5 Application Development Fundamentals

     ...

ดร.ศิริพร ศรีจันทะ

การศึกษา       ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

                     ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                     ศษ.บ. การสอนวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์-คณิต) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำแหน่ง         อาจารย์ ,กรรมการและเลขานุการ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

                     สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

E-mail           siripornsrichantha9@gmail.com

     ...

อาจารย์ณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์

การศึกษา      วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                     วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง         หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

                     อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

E-mail           narong.boo@lru.ac.th