วันเสาร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561

ผู้สมัครเข้ารับการอบรม 1 ท่าน สามารถสมัครได้เพียง 1 หลักสูตรต่อสัปดาห์เท่านั้น

เปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครก่อนวันที่ 13 มกราคม 2561

(1) Google for Education : Drive และ Docs เพื่อจัดการเอกสาร

วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 203 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สมัครเข้ารับการอบรม
...

สมัครเข้ารับการอบรมผ่าน QR code

(2) การใช้โปรแกรมจัดการเอกสารเพื่องานการศึกษา

วิทยากร อาจารย์สุชาดา พรหมโคตร

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 204 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สมัครเข้ารับการอบรม
...

สมัครเข้ารับการอบรมผ่าน QR code

(3) การสร้าง YouTube Channel และ QR Code เพื่อการศึกษา

วิทยากร ดร.ภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 105 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สมัครเข้ารับการอบรม
...

สมัครเข้ารับการอบรมผ่าน QR code

(4) การออกแบบโมเดลสามมิติสำหรับ STEAM Education

วิทยากร ดร.คมยุทธ ไชยวงษ์

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สมัครเข้ารับการอบรม
...

สมัครเข้ารับการอบรมผ่าน QR code