วันเสาร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2561

ผู้สมัครเข้ารับการอบรม 1 ท่าน สามารถสมัครได้เพียง 1 หลักสูตรต่อสัปดาห์เท่านั้น

เปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครก่อนวันที่ 20 มกราคม 2561

(5) Google for Education : Site เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ในสถานศึกษา

วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 203 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สมัครเข้ารับการอบรม
...

สมัครเข้ารับการอบรมผ่าน QR code

(6) การใช้โปรแกรมตารางคำนวณเพื่องานการศึกษา

วิทยากร อาจารย์สุชาดา พรหมโคตร

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 204 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สมัครเข้ารับการอบรม
...

สมัครเข้ารับการอบรมผ่าน QR code

(7) การผลิตสื่อดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง AR

วิทยากร ดร.ภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 105 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สมัครเข้ารับการอบรม
...

สมัครเข้ารับการอบรมผ่าน QR code

(8) การพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้สามมิติ (Interactive notebook) แบบกระดาษ

วิทยากร ดร.ศิริพร ศรีจันทะ

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สมัครเข้ารับการอบรม
...

สมัครเข้ารับการอบรมผ่าน QR code