วันเสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ผู้สมัครเข้ารับการอบรม 1 ท่าน สามารถสมัครได้เพียง 1 หลักสูตรต่อสัปดาห์เท่านั้น

เปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครก่อนวันที่ 27 มกราคม 2561

(9) Google for Education : Classroom เพื่อจัดการเรียนการสอน

วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 203 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สมัครเข้ารับการอบรม
...

สมัครเข้ารับการอบรมผ่าน QR code

(10) Google for Education : Forms และ Sheets เพื่องานสำรวจข้อมูล

วิทยากร อาจารย์สุชาดา พรหมโคตร

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 204 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สมัครเข้ารับการอบรม
...

สมัครเข้ารับการอบรมผ่าน QR code

(11) การจัดการเรียนการสอนแบบ Interactive Lecture

วิทยากร ดร.ภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 105 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สมัครเข้ารับการอบรม
...

สมัครเข้ารับการอบรมผ่าน QR code

(12) การสร้างแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์โดยไม่เขียนโปรแกรม

วิทยากร อาจารย์ณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สมัครเข้ารับการอบรม
...

สมัครเข้ารับการอบรมผ่าน QR code