วันเสาร์ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2561

ผู้สมัครเข้ารับการอบรม 1 ท่าน สามารถสมัครได้เพียง 1 หลักสูตรต่อสัปดาห์เท่านั้น

เปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครก่อนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

(25) การใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีทัศน์สร้างบทเรียนทางการศึกษา

วิทยากร ดร.ภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 203 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สมัครเข้ารับการอบรม
...

สมัครเข้ารับการอบรมผ่าน QR code

(26) การใช้แอปพลิเคชันบนคลาวด์เพื่อการนำเสนอแบบแอนิเมชั่น

วิทยากร อาจารย์สุชาดา พรหมโคตร

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 204 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สมัครเข้ารับการอบรม
...

สมัครเข้ารับการอบรมผ่าน QR code