Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

โครงการอบรมด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา เรื่อง การใช้โปรแกรมสร้างเอกสารประกอบการสอน ตำราและสื่อสิ่งพิมพ์

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินโครงการอบรมด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา เรื่อง การใช้โปรแกรมสร้างเอกสารประกอบการสอน ตำราและสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อให้อาจารย์ได้พัฒนาทักษะการผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบนำสมัยในศตวรรษที่ ๒๑ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำผลงานทางวิชาการในรูปแบบเอกสารหรือแบบออนไลน์ได้
ดังนั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมดังกล่าว สำหรับอาจารย์ในสังกัดคณะของท่าน ให้เข้าร่วมโครงการอบรม ในวันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๐๔ อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ลิงค์ https://goo.gl/L1mZEE ภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยรับจำนวนจำกัด เพียง ๔๐ คนเท่านั้น ตามลำดับที่การสมัครในระบบ และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมได้ที่ลิงค์ https://goo.gl/WLm2Gt

กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การใช้โปรแกรมสร้างเอกสารประกอบการสอน ตำราและสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับอาจารย์
ในวันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 204 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะวิทยากร ดร.ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว และ คุณพัชรพงษ์ พลซื่อ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เวลา หัวข้อ
8.00 – 8.40 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
8.40 – 9.00 น. พิธีเปิดโดย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9.00 – 10.15 น. พื้นฐาน Adobe InDesign กับการใช้เครื่องมือจัดรูปแบบ
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. การสร้างปุ่มและคุณลักษณะของปุ่ม
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.15 น. การใส่เสียงและวิดีโอ
14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 – 16.00 น. การนำ eBook ไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์

โครงการอบรมด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินโครงการอบรมด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา เรื่อง การสร้างวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Video) เพื่อให้อาจารย์ได้พัฒนาทักษะการผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบนำสมัยในศตวรรษที่ ๒๑ ที่สามารถรองรับระบบการเรียนรู้ออนไลน์ระบบ MOOC ต่อไป
ดังนั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรม ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๐๔ อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ลิงค์ goo.gl/aWvta5 ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยรับจำนวนจำกัด เพียง ๔๐ คนเท่านั้น ตามลำดับที่การสมัครในระบบ และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมได้ที่ลิงค์ goo.gl/WEMNuW (กำหนดการอบรมดังแนบ)

กำหนดการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ สำหรับอาจารย์
ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๐๔ อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ และ นายนรศิษฏ์ เปล่งรัศมี
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน ๔๐ คน)
เวลา เนื้อหา
๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๐ น. ลงทะเบียน
๐๘.๔๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๐๙:๐๐ – ๑๐:๓๐ น. การบรรยาย เครื่องมือสำหรับการสร้างวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน
๑๐:๓๐ – ๑๐:๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐:๔๕ – ๑๒:๐๐ น. การออกแบบและพัฒนาบทเรียนที่ใช้วิดีโอเป็นฐาน
๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓:๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ปฏิบัติการใช้เครื่องมือสำหรับการสร้างวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน
๑๔:๓๐ – ๑๔:๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔:๔๕ – ๑๖:๐๐ น. ปฏิบัติการใช้เครื่องมือสำหรับการสร้างวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน (ต่อ)
๑๖:๐๐ น. ตอบคำถามและประเมินผล

กำหนดการอบรม โครงการพัฒนาครูประจำการโดยใช้เทคโนโลยีในสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดกำหนดการอบรม ได้ที่นี้
กำหนดการอบรม

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและสอบมาตรฐาน Entry Level หลักสูตร Microsoft Technology Associate

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและสอบมาตรฐาน Entry Level หลักสูตร Microsoft Technology Associate
ณ อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รายละเอียดดังต่อไปนี้
---------------------------------------------------------------------------
หลักสูตร Database Administration Fundamentals
วันที่ 9 – 11 มกราคม 2560
ห้องอบรม : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 203
วิทยากร : อาจารย์วิรัตน์ พุทธาพร
จำนวนรับสมัคร 30 คน
สมัครได้ที่ : https://goo.gl/91oDm2
ตรวจสอบรายชื่อ : https://goo.gl/1XVOn0
---------------------------------------------------------------------------
หลักสูตร Networking Fundamentals
วันที่ 9 – 11 มกราคม 2560
ห้องอบรม : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 204 
วิทยากร : อาจารย์จเร รัตนพิทักษ์ 
จำนวนรับสมัคร 30 คน 
สมัครได้ที่ : https://goo.gl/uTmIei 
ตรวจสอบรายชื่อ : https://goo.gl/mrJQK6
---------------------------------------------------------------------------
หลักสูตร Security Fundamentals
วันที่ 16 – 18 มกราคม 2560
ห้องอบรม : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 203
วิทยากร : อาจารย์จเร รัตนพิทักษ์
30 คน
สมัครได้ที่ : https://goo.gl/0RqvwH
ตรวจสอบรายชื่อ : https://goo.gl/RL9vH8
---------------------------------------------------------------------------
หลักสูตร HTML5 Application Development Fundamentals
วันที่ 16 – 18 มกราคม 2560
ห้องอบรม : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 204
วิทยากร : อาจารย์ฌิชาภัทร จันทรศรี
จำนวนรับสมัคร 30 คน 
สมัครได้ที่ : https://goo.gl/6DS0Ko
ตรวจสอบรายชื่อ : https://goo.gl/NZizLe
---------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ
-เป็นการอบรมพร้อมสอบมาตรฐาน ฟรี
-ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับเอกสารประกอบการอบรม
-กำหนดการอบรมสามารถ Download ได้ที่ https://goo.gl/RK9Iwf
-นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมและมีชั่วโมงเรียนจะได้รับเอกสารขอเวลาเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ