Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


โครงการบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับครูในสังกัดเทศบาลเมืองเลย


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับ กองการศึกษา เทศบาลเมืองเลย ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเลย จำนวน 5 โรงเรียน คือ ชุมชนศรีสะอาด(เทศบาล1) / เทศบาล2ศรีบุญเรือง / เทศบาล3ศรีสว่าง / เทศบาล4บ้านภูบ่อบิด / เทศบาล5บ้านหนองผักก้าม โดยจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 205 คน ในวันที่ 12-13 มีนาคม 2559 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี และนางวาสนา จิรนาท รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองเลย ร่วมให้โอวาท พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการจนสำเร็จไปด้วยดี

ภาพการอบรมhızlı seo wordpress free themes kalça büyültme hacklink satış elektronik sigara hacklink c99 shell Google