Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


โครงการอบรมด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา เรื่อง การใช้โปรแกรมสร้างเอกสารประกอบการสอน ตำราและสื่อสิ่งพิมพ์

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินโครงการอบรมด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา เรื่อง การใช้โปรแกรมสร้างเอกสารประกอบการสอน ตำราและสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อให้อาจารย์ได้พัฒนาทักษะการผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบนำสมัยในศตวรรษที่ ๒๑ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำผลงานทางวิชาการในรูปแบบเอกสารหรือแบบออนไลน์ได้
ดังนั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมดังกล่าว สำหรับอาจารย์ในสังกัดคณะของท่าน ให้เข้าร่วมโครงการอบรม ในวันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๐๔ อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ลิงค์ https://goo.gl/L1mZEE ภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยรับจำนวนจำกัด เพียง ๔๐ คนเท่านั้น ตามลำดับที่การสมัครในระบบ และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมได้ที่ลิงค์ https://goo.gl/WLm2Gt

กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การใช้โปรแกรมสร้างเอกสารประกอบการสอน ตำราและสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับอาจารย์
ในวันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 204 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะวิทยากร ดร.ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว และ คุณพัชรพงษ์ พลซื่อ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เวลา หัวข้อ
8.00 – 8.40 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
8.40 – 9.00 น. พิธีเปิดโดย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9.00 – 10.15 น. พื้นฐาน Adobe InDesign กับการใช้เครื่องมือจัดรูปแบบ
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. การสร้างปุ่มและคุณลักษณะของปุ่ม
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.15 น. การใส่เสียงและวิดีโอ
14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 – 16.00 น. การนำ eBook ไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์hızlı seo wordpress free themes kalça büyültme hacklink satış elektronik sigara hacklink c99 shell Google