Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินโครงการอบรมคอมพิวเตอร์

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ดังนี้

1.หลักสูตรที่ 1 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาสารสนเทศในสำนักงาน ระหว่าง วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 204 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิค หลักการและวิธีการใช้โปรแกรมสำนักงานและอีเมล์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการใช้งานด้านสารสนเทศของอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และขอเชิญอาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ลิงค์ goo.gl/jiXzWR และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมได้ที่ลิงค์ goo.gl/5Zckj7

2.หลักสูตรที่ 2 โครงการอบรมการใช้แอปพลิเคชันในการจัดการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์ ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 204 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีความรู้ ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เครื่องมือและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน และขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการ โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ลิงค์ goo.gl/vbfsvG และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมได้ที่ลิงค์ goo.gl/XbsYdK

ดังนั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมดังกล่าว ให้แก่อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม และสมัครเข้ารับการอบรมภายในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560hızlı seo wordpress free themes kalça büyültme hacklink satış elektronik sigara hacklink c99 shell Google