Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO 29110

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO 29110
ขอแสดงความยินดีกับศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO 29110 โดยเข้ารับการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556   ภาพบรรยายกาศทั้งหมด