Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


โครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านซอฟต์แวร์สู่ประชาคมอาเซียน (การฝึกอบรม และสอบมาตรฐานหลักสูตรระดับ Entry Level)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านซอฟต์แวร์สู่ประชาคมอาเซียน (การฝึกอบรม และสอบมาตรฐานหลักสูตรระดับ Entry Level)” หลักสูตร HTML5 Application Development Fundamentals  
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จบการศึกษาใหม่ หรือบุคลากรที่ทำงานแล้วไม่เกิน 3 ปี ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และการทำงานประจำวันในทุกภาคส่วน ที่พร้อมจะเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิในการสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ Entry Level

ระหว่าง วันที่ 25 – 27  สิงหาคม  2557 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 203 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย