Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านซอฟต์แวร์สู่ประชาคมอาเซียนฯ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านซอฟต์แวร์สู่ประชาคมอาเซียน (การฝึกอบรม และสอบมาตรฐานหลักสูตรระดับ Entry Level)” หลักสูตร HTML5 Application Developer Fundamentals ขึ้น จำนวน 18 ชั่วโมง ระยะเวลา 3 วัน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จบการศึกษาใหม่ หรือบุคลากรที่ทำงานแล้วไม่เกิน 3 ปี ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และการทำงานประจำวันในทุกภาคส่วน ที่พร้อมจะเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 25 – 27  สิงหาคม  2557 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 203 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ การดำเนินโครงการได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร อ.ณิชาภัทร จันทศรี จากบริษัท เออาร์ไอที จำกัด มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จำนวน 40 คน

คลิกดูภาพทั้งหมดhızlı seo wordpress free themes kalça büyültme hacklink satış elektronik sigara hacklink c99 shell Google