Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


โครงการแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic 2015

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์ดำเนินโครงการ แข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน MOS Olympic 2015 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทักษะทางด้านไอทีให้กับนักศึกษาในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ดังนั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี จึงของเชิญนักศึกษาในสาขาวิชาฯ ของท่าน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.30 - 21.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2  อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
โดยสามารถสมัคร เข้าร่วมโครงการได้ที่ http://regester.procc.lru.ac.th ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558hızlı seo wordpress free themes kalça büyültme hacklink satış elektronik sigara hacklink c99 shell Google