Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินโครงการอบรมคอมพิวเตอร์

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ดังนี้

1.หลักสูตรที่ 1 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาสารสนเทศในสำนักงาน ระหว่าง วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 204 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิค หลักการและวิธีการใช้โปรแกรมสำนักงานและอีเมล์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการใช้งานด้านสารสนเทศของอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และขอเชิญอาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ลิงค์ goo.gl/jiXzWR และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมได้ที่ลิงค์ goo.gl/5Zckj7

2.หลักสูตรที่ 2 โครงการอบรมการใช้แอปพลิเคชันในการจัดการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์ ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 204 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีความรู้ ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เครื่องมือและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน และขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการ โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ลิงค์ goo.gl/vbfsvG และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมได้ที่ลิงค์ goo.gl/XbsYdK

ดังนั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมดังกล่าว ให้แก่อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม และสมัครเข้ารับการอบรมภายในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560

แจกพื้นที่ฟรี 1 EB บนระบบคลาวด์

สำหรับนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัย ที่ใช้ username@lru.ac.th ทุกคนได้พื้นที่ 1 EB (Exabyte) หรือ 1,000,000,000 GB (Gigabyte) ฟรีตลอดไป ที่ใช้งานล็อกอินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ศึกษาคู่มือการติดตั้ง Google Drive File Stream ได้ คลิ๊กที่นี้

ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งได้ที่

1) ระบบปฏิบัติการ WINDOWS 7 ขึ้นไป คลิ๊กที่นี้

2) ระบบปฏิบัติการ MAC คลิ๊กที่นี้

---------------------------------------------------------

ดูวิธีการติดตั้งและใช้งานเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี้

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัล IPv6 Ready Award ประจำปี 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  พัวรุ่งโรจน์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเข้ารับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ในงานพิธีมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2560 (IPv6 Awards 2017) ในประเภทหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับIPV6 ครบทั้ง 4 ด้าน คือ บริการเว็บไซต์ (Website) บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) บริการโดเมนเนม (DNS) และการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ระบบโดเมน (DNSSEC) โดยมี นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

ในงานนี้  คณะกรรมการส่งเสริมนโนบาย IPv6 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวนทั้งสิ้น 112 หน่วยงาน แบ่งประเภทรางวัลเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทหน่วยงานให้บริการให้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน 3 ด้านติดต่อกัน 3 ปี จำนวน 18 หน่วยงาน ประเภทหน่วยงานให้บริการให้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน 4 ด้าน จำนวน 54 หน่วยงาน และประเภทหน่วยงานให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน 3 ด้าน จำนวน 40 หน่วยงาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" hızlı seo wordpress free themes kalça büyültme hacklink satış elektronik sigara hacklink c99 shell Google