ศึกษาดูงาน ระบบห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4 Viewsเมื่อวันศุกร์

Read more

ศึกษาดูงาน ระบบห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2 Viewsเมื่อวันศุกร์

Read more

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักฯ ศึกษาดูงาน ระบบห้องสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ

4 Viewsเมื่อวันพฤหัส

Read more

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักฯ ศึกษาดูงาน ระบบห้องสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

5 Viewsเมื่อวันพุธ ท

Read more

โครงการอบรม พัฒนาเว็บไซต์ หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

0 Viewsเมื่อวันที่ 1

Read more

การประชุม เชิงปฏิบัติการทบทวนผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2561

1 Viewsเมื่อเวลา 08.

Read more

โครงการ อบรมพัฒนาเว็บไซต์ หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

6 Viewsสำนักวิทยบริก

Read more

การจัดการความรู้ (KM)เรื่องการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์

7 Viewsเมื่อวันที่ 3

Read more