โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ LINE BOT เพื่อเทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัล ๔.๐

ขอเชิญนักศึกษา บุคลา

Read more

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ในยุคดิจิทัลด้วยมาตรฐาน IC3 Digital Literacy Certification และการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ

ด้วยสำนักวิทยบริการแ

Read more

ศึกษาดูงาน ระบบห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เมื่อวันศุกร์ ที่ 21

Read more

ศึกษาดูงาน ระบบห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เมื่อวันศุกร์ ที่ 21

Read more

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักฯ ศึกษาดูงาน ระบบห้องสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่

Read more

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักฯ ศึกษาดูงาน ระบบห้องสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันพุธ ที่ 12 ธ

Read more

โครงการอบรม พัฒนาเว็บไซต์ หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เมื่อวันที่ 13 ธันวา

Read more