การประชุม เชิงปฏิบัติการทบทวนผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2561

เมื่อเวลา 08.00 น. ว

Read more

โครงการ อบรมพัฒนาเว็บไซต์ หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สำนักวิทยบริการและเท

Read more

การจัดการความรู้ (KM)เรื่องการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์

เมื่อวันที่ 30 เมษาย

Read more