ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา – สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดการความรู้ (KM)เรื่องการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์

เมื่อวันที่ 30 เมษาย

Read more

โครงการพัฒนาครูประจำการโดยใช้เทคโนโลยีในสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

หลักการและเหตุผล การ

Read more