ศึกษาดูงาน ระบบห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เมื่อวันศุกร์ ที่ 21

Read more

ศึกษาดูงาน ระบบห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เมื่อวันศุกร์ ที่ 21

Read more

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักฯ ศึกษาดูงาน ระบบห้องสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่

Read more

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักฯ ศึกษาดูงาน ระบบห้องสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันพุธ ที่ 12 ธ

Read more

โครงการอบรม พัฒนาเว็บไซต์ หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เมื่อวันที่ 13 ธันวา

Read more

การประชุม เชิงปฏิบัติการทบทวนผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2561

เมื่อเวลา 08.00 น. ว

Read more

โครงการ อบรมพัฒนาเว็บไซต์ หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สำนักวิทยบริการและเท

Read more

การจัดการความรู้ (KM)เรื่องการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์

เมื่อวันที่ 30 เมษาย

Read more