การจัดการความรู้ เรื่อง”สร้าง​ e-Forms ในงานสำนักฯ”

2,558 Views

การจัดการความรู้ เรื่อง “สร้าง​ e-Forms ในงานสำนักงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย”

เมื่อวันที่ 25-26 พฤษาคม 2562 สำนักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ เรื่อง “สร้าง​ e-Forms ในงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ” ณ ห้องประชุมช่อคูน 1 โรงแรมต้นคูน จังหวัดอุดรธานี เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และส่งเสริมให้บุคลากรภายในสำนักสามารถสร้าง e-Forms ภายในศูนย์ต่างๆ ของสำนักได้

ในการนี้ได้รับเกียรติโดยท่าน ผศ.ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

 

โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ภัทร์พงษ์ พงศ์ภัทรกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักฯ และอาจารย์ธนานนท์ กลิ่นแล้ว รักษาการหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นวิทยาการในการอบรม

โดยมีผู้บริหาร บุคลากร สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสานเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 25 คน เป็นผู้เข้ารับอบรมในครั้งนี้

Click >>ดูภาพ

Share to...

suriya lunchanta

ว่าที่ รต.สุริยา ลุนจันทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์