การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วิธีการใช้งาน Google Classroom เบื้องต้นสำหรับนักศึกษา