โครงการอบรม”การส่งเสริมและพัฒนาทักษะดิจิทัลสู่ทักษะการเป็นมืออาชีพด้วยโปรแกรม Canva” ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

37 Views
เมื่อวันที่ 29/03/2567  ที่ผ่านมา ผศ.ดร.คมยุทธ์ ไชยวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ได้เปิด โครงการอบรม”การส่งเสริมและพัฒนาทักษะดิจิทัลสู่ทักษะการเป็นมืออาชีพด้วยโปรแกรม Canva” ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สำหรับ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย || บุคคลภายนอก ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา) โดยวิทยากร ดร.นรุวรรณ อยู่สำราญ และผู้ช่วยวิทยากร ดร.สุไพลิน พิชัย

📸 ภาพเพิ่มเติม Click <<
📲ติดตามข่าวสาร: https://arit.lru.ac.th/

#ARITLRU
#LRU
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
#สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
#แหล่งร่วมวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

Share to...

suriya lunchanta

ว่าที่ รต.สุริยา ลุนจันทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์