โครงการวิชาการสู่ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาครูและบุคลากร

1,874 Views


โครงการวิชาการสู่ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นายสายัณห์ กุลบุตร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคล กล่าวรายงาน โดยมี ผศ.ดร. วิชัย พัวรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และคณะเป็นวิทยากร ผู้เข้ารับการอบรมคือครู และครูอัตราจ้าง ในการอบรมมี ๔ หลักสูตร ๑. การผลิตสื่อประถมวัย ๒. ระบบห้องสมุดและสารสนเทศด้านภาษา ๓. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๔. การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ วันเสาร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนอนุบาลเลย

คลิก >>ดูภาพ

Share to...

suriya lunchanta

ว่าที่ รต.สุริยา ลุนจันทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์