ฟอร์มสำนักงานผู้อำนวยการ

1,949 Views

 

ชื่อฟอร์ม

รหัสฟอร์มมหาวิทยาลัย รหัสฟอร์มARIT ดาวน์โหลด
งบหน้าใบสำคัญเบิกเงินงบประมาณเงินรายได้ กง.1011 สนผ-001 คลิก
บันทึกข้อความขออนุญาตใช้ห้องประชุม/ลานกิจกรรม สนผ-002 คลิก
บันทึกข้อความอนุมัติเช่ารถรับส่งผู้โดยสารใช้ในราชการ สนผ-003 คลิก
บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงคำนำหน้า  ชื่อ-สกุล สนผ-004 คลิก
บันทึกข้อความขอไปราชการ  ธก-001 สนผ-005 คลิก
บันทึกข้อความขอไปราชการ  (ต่างประเทศ) ธก-002 สนผ-006 คลิก
บันทึกข้อความขออนุมัติจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา บค.จฉต. 104 สนผ-007 คลิก
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ สนผ-008 คลิก
บันทึกข้อความขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ/หมวดเงินนอกงบประมาณ สนผ-009 คลิก
บันทึกข้อความเชิญวิทยากร สนผ-010 คลิก
บันทึกขอเปลี่ยนเวรยามรักษาความปลอดภัย สนผ-011 คลิก
แบบแจ้งซ่อมอาคารสถานที่ สนผ-012 คลิก
แบบใบขอยกเลิกวันลา สนผ-013 คลิก
แบบใบลาป่วย/ลากิจ/ลาคลอดบุตร สนผ-014 คลิก
แบบใบลาอุปสมบท บค.บล.307 สนผ-015 คลิก
แบบฟอร์มใบเบิกใบเสร็จรับเงิน สนผ-016 คลิก
แบบฟอร์มปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการจัดการเรียนการสอนภาคปกตินอกเวลาราชการ สนผ-017 คลิก
แบบฟอร์มประมาณการยืมเงินทดรองจ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ  กง.1002 สนผ-018 คลิก
แบบฟอร์มรายงานขอซื้อหรือจ้าง สนผ-019 คลิก
แบบเสนอโครงการเพื่อของบประมาณ สนผ-020 คลิก
ใบขออนุญาตใช้รถมหาวิทยาลัย  (ในเขตอำเภอเมือง) สนผ-021 คลิก
ใบขออนุญาตใช้รถมหาวิทยาลัย  (ออกนอกเขตอำเภอเมือง) สนผ-022 คลิก
ใบตรวจรับการจ้าง สนผ-023 คลิก
ใบตรวจรับพัสดุ  ตาม พรบ จัดซื้อจัดจ้าง  สนผ-024 คลิก
Share to...