การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง การบริการด้วยความเป็นเลิศในยุคดิจิทัล (Step plus service in digital age)

468 Views

🚩วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง การบริการด้วยความเป็นเลิศในยุคดิจิทัล (Step plus service in digital age)
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมยุทธ ไชยวงษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการเปิดการประชุมฯ
วิทยากรโดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ญา หวังวัชรกุล อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานบริการที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และปรับปรุง พัฒนาระบบช่วยในการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความรู้ และนำความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริการต่างขององค์กร

📸สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่:

Cick Link : https://www.facebook.com/photo/?fbid=731520958664781

📜ภาพ/ข่าว: สำนักวิทยบริการฯ มรภ.เลย
—————————————–
📲ติดตามข่าวสาร: https://arit.lru.ac.th/
Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritlru/
#ARITLRU
#LRU
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
#สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
#แหล่งร่วมวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

Share to...

suriya lunchanta

ว่าที่ รต.สุริยา ลุนจันทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์