การประชุม เชิงปฏิบัติการทบทวนผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2561

1,900 Views

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 และเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาท

พิธีเปิดโครงการมี รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาท การจัดโครงการดังกล่าว โดยให้ยึดหลักภารกิจที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้กล่าวรายงานในการจัดโครงการในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้กล่าวรายงาน

การจัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 และเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 44 คน

ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ถ่ายรูปร่วมกิจกรรม

คลิก >>ดูภาพเพิ่มเติม

 

Share to...

suriya lunchanta

ว่าที่ รต.สุริยา ลุนจันทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์