ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมและสอบ IC3 Digital Literacy Certification

1,655 Views


ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และบริษัท เออาร์ไอที จำกัด จะดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเข้ามาขอรับการประเมินสมรรถนะบุคคลและการรับรองสมรรถนะ ความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยข้อสอบมาตรฐานสากล IC3 Digital Literacy Certification ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. จำนวน ๒๐๐ คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยแบ่งออกเป็น ๒ รุ่น ดังนี้
– รุ่นที่ ๑ : วันเสาร์ ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐๐ คน
– รุ่นที่ ๒ : วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐๐ คน
ดังนั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ bit.ly/2AFsY41 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรมและสอบ ภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้ที่ bit.ly/2n9jN1V

Share to...

suriya lunchanta

ว่าที่ รต.สุริยา ลุนจันทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์