ขอแสดงความยินดี นางอมรรัตน์ วงศ์โสภา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

446 Views

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ขอแสดงความยินดี
นางอมรรัตน์ วงศ์โสภา
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดงานบริหารงานทั่วไป
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
ในคราวการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 4/2566
วันที่ 21 เมษายน 2566

 
📜ภาพ/ข่าว: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
—————————————–
📲ติดตามข่าวสาร: https://arit.lru.ac.th/
Share to...

suriya lunchanta

ว่าที่ รต.สุริยา ลุนจันทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์