ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 12/03/2561

1,106 Views

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผศ.ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ

Share to...

suriya lunchanta

ว่าที่ รต.สุริยา ลุนจันทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์