ประชุมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานประกัน 2560 ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มีนาคม 2561

1,019 Views

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 น. คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมการติดตาม และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 โดยมีคณะกรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นผู้ติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Click >>> ดูภาพเพิ่มเติม

Share to...

suriya lunchanta

ว่าที่ รต.สุริยา ลุนจันทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์