ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2560

1,693 Views
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น ผศ.ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้บริหารเจ้าหน้าที่ ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อรับการประเมิณและตรวจเอกสารหลักฐาน ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ประกอบการรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2560
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2560

 

Click >>ดูภาพเพิ่มเติม

 

 

Share to...

suriya lunchanta

ว่าที่ รต.สุริยา ลุนจันทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์