ปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์

2,146 Views

ปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์

1. ปรัชญา (Philosophy)

บริการเทคโนโลยีทันสมัย แหล่งความรู้กว้างไกล พัฒนาท้องถิ่นไปสู่สากล

2.วิสัยทัศน์ (Vision)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งความรู้ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไปสู่สากล

3.พันธกิจ (Mission)

3.1 วางแผนและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

3.2 บริการเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศแก่นักศึกษา หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และท้องถิ่น

3.3 บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และท้องถิ่นไปสู่สากล

3.4 ส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศ

4. เป้าหมาย (Goals)

4.1 จัดทำแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย

4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการบริหารจัดการให้ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย

4.3 ให้บริการด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

4.4 ให้บริการ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และท้องถิ่นไปสู่สากล

4.5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและงานประกันคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

5 วัตถุประสงค์ (Objective)

5.1 เพื่อจัดทำแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย

5.2 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศให้รองรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

5.3 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้สนับสนุนด้านการบริหารจัดการและด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

5.4 เพื่อบริการเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

5.5 เพื่อให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และท้องถิ่น

5.6 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและงานประกันคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

5.7 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และท้องถิ่นไปสู่สากล

Share to...