ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักฯ ศึกษาดูงาน ระบบห้องสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ

2,836 Views

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดศิรินธร(ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ศิรินธร) มหาวิทยาลัยพายัพ ด้านระบบห้องสมุด งานบริการ งานสารสนเทศ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป

 

>>ดูภาพเพิ่มเติม<<

Share to...

suriya lunchanta

ว่าที่ รต.สุริยา ลุนจันทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์