ผู้อำนวยการฯ เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏโครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลขั้นสูงเฉพาะทาง กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล

295 Views

🚩เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566
รองศาสตราจารย์ สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบหมายให้ ผศ.ดร.คมยุทธ ไชยวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏโครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลขั้นสูงเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษาในบริบทประเทศไทย จากนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องประชุมวายุภักดิ์ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

📸สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่:

https://www.facebook.com/aritlru/posts/747550110395199

📜ภาพ/ข่าว: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
—————————————–
📲ติดตามข่าวสาร: https://arit.lru.ac.th/
Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritlru/
#ARITLRU
#LRU
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
#สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
#แหล่งร่วมวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

Share to...

suriya lunchanta

ว่าที่ รต.สุริยา ลุนจันทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์