ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักฯ ศึกษาดูงาน ระบบห้องสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

1,978 Views

เมื่อวันพุธ ที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าศึกษาดูงานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้านระบบห้องสมุด งานบริการ งานสารสนเทศ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป

 

>>ดูภาพเพิ่มเติม<<

 

 

Share to...

suriya lunchanta

ว่าที่ รต.สุริยา ลุนจันทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์