2,533 Views

บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์

นายรักชาติ บุตรเต

นักวิชาการการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์

นายฤทธิพล ดวงศรี

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

นายเอกภพ สุจันทร์ศรี

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติงาน

นายพิษณุ โฉมนคร

นักวิชาการการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ

ว่าที่ร้อยตรีสุริยา ลุนจันทา

นักวิชาการการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ

นางสาวชลดา บุญมาก

นักวิชาการการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ

นายนวพล ศิริเคน

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

ว่าที่ ร.ต.พิพัฒน์ ศรีภูมิ

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติงาน

นายไกรศักดิ์ พรมดี

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับปฏิบัติงาน

Share to...