2,951 Views

บุคลากรศูนย์วิทยบริการ

นางสาวปาริชาติ แสงระชัฏ

อาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
รักษากาในตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ

นางสาวลัดดาวัลย์ เฮียงประเสริฐ

บรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ

นายวัลลภ พงษ์พันธ์

บรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ

นางสาวอภิฤดี จันทะเดช

บรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ

นายวรรณกิต ทับขันต์

นักวิชาการการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ

นางสาวจรรยารัตน์ บุญปราณีต

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ระดับปฏิบัติงาน

นางอมรรัตน์ ยางสุด

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ระดับปฏิบัติงาน

นายสราวุช พลลาชม

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ระดับปฏิบัติงาน

นางสาววิภาวี มีภูเวียง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับปฏิบัติงาน

นางรุณี ชมภู

นักการ

นางสมนึก อิธิตา

แม่บ้าน

Share to...
简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH