3,355 Views

บุคลากรศูนย์วิทยบริการ

ดร.สุไพลิน พิชัย

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
รักษารักษากาในตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ

นางสาวลัดดาวัลย์ เฮียงประเสริฐ

บรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ

นายวัลลภ พงษ์พันธ์

บรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ

นางสาวอภิฤดี จันทะเดช

บรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ

นายวรรณกิต ทับขันต์

นักวิชาการการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ

นางสาวจรรยารัตน์ บุญปราณีต

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ระดับปฏิบัติงาน

นางอมรรัตน์ ยางสุด

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ระดับปฏิบัติงาน

นายสราวุช พลลาชม

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ระดับปฏิบัติงาน

นางสาววิภาวี มีภูเวียง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับปฏิบัติงาน

นางรุณี ชมภู

นักการ

แม่บ้าน

Share to...