2,543 Views

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

นายทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม

อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

นายสุรัตน์ พิมโคตร

ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติงาน

นายคมกริช ไชยวงษ์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติการ

Share to...