สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดูงานศูนย์วิทยบริการ

1,203 Views
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565  ศูนย์วิทยบริการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมยุทธ ไชยวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ปาริชาติ แสงระชัฏ รักษาการหัวหน้าศูนย์วิทยบริการ ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์จากสาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ
Share to...

suriya lunchanta

ว่าที่ รต.สุริยา ลุนจันทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์