สำนักงานผู้อำนวยการ

3,081 Views

สำนักงานผู้อำนวยการ

ดร.อริญชัย หามณี

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ

นางอมรรัตน์ วงศ์โสภา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวรุจิรา ศรีสังข์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ภาษา

นางจิราภรณ์ รัตน์สุวรรณ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับปฏิบัติงาน

นางแต๋ม แสงชมภู

นักการ

นางกรรณิกา บับภาสังข์

พนักงานทั่วไป

Share to...