สำนักงานผู้อำนวยการ

2,748 Views

สำนักงานผู้อำนวยการ

ดร.อริญชัย หามณี

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ

นางอมรรัตน์ วงศ์โสภา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวรุจิรา ศรีสังข์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ภาษา

นางจิราภรณ์ รัตน์สุวรรณ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับปฏิบัติงาน

นางแต๋ม แสงชมภู

นักการ

นางกรรณิกา บับภาสังข์

พนักงานทั่วไป

Share to...
简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH