แจ้งเลื่อนการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔

3,545 Views

เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง การจัดการเรียนการสอน และการสอบตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ให้มีการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติและ ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ของระดับปริญญาตรีและการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา ให้อาจารย์ผู้สอนปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยให้จัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ ดังนั้นสำนักวิทยบริการฯ จึงขอเลื่อนการถ่ายรูปเพื่อจัดทำบัตรนักศึกษาออกไป จนกว่ามหาวิทยาลัยจะมีประกาศการเรียนการสอนแบบปกติ และจะแจ้งกำหนดการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ https://arit.lru.ac.th/ หรือ https://www.facebook.com/aritlru/

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...

suriya lunchanta

ว่าที่ รต.สุริยา ลุนจันทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์