โครงการอบรมบุคลากร เพื่อพัฒนางาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1,492 Views

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 08:00 น. ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์เตอร์ 204 ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนางานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดงาน

พิธีเปิดโดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาท ในการจัดโครงการดังกล่าว

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้เข้าอบรม

การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพในด้านการผลิตงานและสามารถใช้ทักษะความรู้จากการอบรมให้เกิดประโยชน์ต่อสำนักงานและเพื่อให้ผู้ใช้บริการ โดยผู้เข้าร่วมโครงการคือ บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 44 คน

ดร.ภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์ วิทยากรอบรม
อ.สุชาดา พรหมโคตร วิทยากรอบรม
บรรยาการการอบรม

 

>>คลิกดูภาพเพิ่มเติม<<

Share to...

suriya lunchanta

ว่าที่ รต.สุริยา ลุนจันทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์