โครงการอบรม พัฒนาเว็บไซต์ หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

1,500 Views

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.00-16.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 204 ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คณะผู้เข้าอบรม โครงการอบรม พัฒนาเว็บไซต์ หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

พิธีเปิดโดยมี ดร.ภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์  รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรมโครงการดังกล่าว

ดร.ภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์  รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาท

การจัดโครงการอบรมพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  โดยมี อาจารย์  เจ้าหน้าที่ คณะ ศูนย์ สำนักต่างๆ เอาอบรม จำนวน 30 คน

โครงการอบรมพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

 

>>ดูคลิกดูภาพเพิ่มเติม<<

 

 

Share to...

suriya lunchanta

ว่าที่ รต.สุริยา ลุนจันทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์