โครงการ อบรมพัฒนาเว็บไซต์ หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

1,460 Views
โครงการอบรมพัฒนาเว็บไซต์ หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาเว็บไซต์ หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความเข้าใจและวิธีการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00-16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 204 ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Click >>ลงทะเบียนอบรม
Click >>ตรวจสอบรายชื่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 31706, 31709 หรือ www.arit.lru.ac.th

Share to...

suriya lunchanta

ว่าที่ รต.สุริยา ลุนจันทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์