ปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์

4 Views

ปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์

1. ปรัชญา (Philosophy)

บริการเทคโนโลยีทันสมัย แหล่งความรู้กว้างไกล พัฒนาท้องถิ่นไปสู่สากล

2.วิสัยทัศน์ (Vision)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งความรู้ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไปสู่สากล

3.พันธกิจ (Mission)

3.1 วางแผนและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

3.2 บริการเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศแก่นักศึกษา หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และท้องถิ่น

3.3 บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และท้องถิ่นไปสู่สากล

3.4 ส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศ

4. เป้าหมาย (Goals)

4.1 จัดทำแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย

4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการบริหารจัดการให้ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย

4.3 ให้บริการด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

4.4 ให้บริการ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และท้องถิ่นไปสู่สากล

4.5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและงานประกันคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

5 วัตถุประสงค์ (Objective)

5.1 เพื่อจัดทำแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย

5.2 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศให้รองรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

5.3 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้สนับสนุนด้านการบริหารจัดการและด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

5.4 เพื่อบริการเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

5.5 เพื่อให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และท้องถิ่น

5.6 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและงานประกันคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

5.7 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และท้องถิ่นไปสู่สากล

Share to...