ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562

2,422 Views


วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์​ ดร.วิชัย​ พัวรุ่งโรจน์​  พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมการจัดทำข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษาปีการศึกษา2562 กระทรวงการอุดมศึกษา​วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร เพื่อรับนโยบายและแนวทางการจัดทำข้อมูล และรับทราบปัญหาอุปสรรคการปรับปรุงพัฒนาฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับฐานข้อมูลกลางของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


Share to...

suriya lunchanta

ว่าที่ รต.สุริยา ลุนจันทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์