โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาเว็บไซต์

1,910 Views

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาเว็บไซต์สาขาวิชา, เว็บไซต์อาจารย์และบัญชี Google Scholar ของอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยแขกผู้มีเกียร์ติเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยได้แก่ รองศาสตราจารย์ สมเจตน์ดวงพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุวัลย์ รักษ์มณี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดดำเนินการโครงการอบรมในครั้งนี้   
และในการอบรมครั้งนี้มีอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้เข้าร่วมรับการอบรม ที่ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 2 ณ อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จำนวน 60 ท่าน  
 
 
Share to...

suriya lunchanta

ว่าที่ รต.สุริยา ลุนจันทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์